Header

 Price_btn

FOXPRESS ແມ່ນຫຍັງ ?

FOXPRESS ແມ່ນບໍລິການຂົນສົ່ງທີ່ຈະມາຊ່ອຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ ຮັບ-ສົ່ງ ເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານ.
ພ້ອມທັງເປັນໜຶ່ງຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການ ຮັບ-ສົ່ງ ເອກະສານ ພັດສະດຸ ໃນລາຄາທີ່ສະບາຍໆ
ແລະ ທີ່ສໍາຄັນທຸກຢ່າງໃນການຂົນສົ່ງ ທ່ານສາມາດຮູ້ສະຖານະຂອງການ ຮັບ-ສົ່ງ ນັ້ນໄດ້ທັນທີຈາກທີມງານ FOXPRESS

FOXPRESS is a company that provides fast and convenient delivery services.
The one that allows you to finish your work more quickly, especially when it comes to fetching and delivering documents and parcels at affordable prices.

ປະເພດພັດສະດຸ / Package

ຮັບສົ່ງ ພັດສະດຸ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 15,000 ກີບ
(ປາຍທາງຮັບເຄື່ອງພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ)
Pricing start from 15,000 Kip
(Delivered Within 24 Hours) 

ປະເພດເອກະສານ-ໃບບິນ / Documents

ຮັບສົ່ງ ຈົດໝາຍ ເອກະສານຕ່າງໆເລີ່ມທີ່ 12,000 ກີບ
Pricing start from 12,000 Kip

ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ / e-commerce

ຮັບສົ່ງ ເຄື່ອງເຖິງມືລູກຄ້າທ່ານ ເລີ່ມທີ່ 15,000 ກີບ
Pricing start from 15,000 Kip

ບໍລິການສົ່ງດ່ວນ / Express

ຮັບສົ່ງ ດ່ວນ ພັດສະດຸ ເອກະສານ ເລີ່ມທີ່ 25,000 ກີບ
Pricing start from 25,000 Kip

Price_btn

Voila_Capture 2016-2-22_07-12-33_pm